POLSKI PORTAL EDUKACYJNY

jezykowe_120_175.swf

 

Polecamy nasz kanal na YouTubie

 

nowosci_maj_2012.swf


Polecamy strony:

Wydawnictwo Telbit

Ewa Baranska

 

Tu jesteś: Dla nauczyciela > Awansuj > Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy

ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Może on rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat jako nauczyciel kontraktowy (KN art. 9d ust. 4).

Podobnie jak w przypadku poprzedniego stopnia, staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, lecz w tym przypadku nauczyciel kontraktowy musi skierować wniosek do dyrektora szkoły (KN art. 9d ust.1). Gdy stosunek pracy został nawiązany po tym terminie, nauczyciel może rozpocząć staż dopiero w nowym roku szkolnym.

Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 1 pkt 2). W przypadku tego stopnia zawodowego także zostaje przydzielony nauczycielowi opiekun stażu (KN art. 9c ust. 4). Opiekunem stażu może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

W przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, opiekunem nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym (KN art. 9c ust. 4).

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi napisać plan rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.

Plan ten powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły, zadania przeznaczone do realizacji na tym etapie zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym. Przy pisaniu planu należy brać pod uwagę dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Tak przygotowany plan musi zostać zatwierdzony przez dyrektora placówki (KN art. 9c ust. 3). Ma on na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jeżeli dyrektor uzna plan za niepełny lub uzna, że powinien zostać poprawiony, zwraca go nauczycielowi ze wskazaniem zakresu zmian. Dokonuje tego w formie pisemnej (Rozp. § 3 ust. 3).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna